Pénztárkezelő

mert az jó

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Budapest
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítő szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni, árfolyamot, jutalékot alkalmazni, az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni, a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani, az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani, a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani, ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani, az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni, a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni, a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni, a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni, a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni, a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani, a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni, a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani, a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni, a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni, a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni, a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni, értéktári teendőket elvégezni, a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni, pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni, a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni, papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni, munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni, munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

Az ismeretek megszerzésében és az elméleti-gyakorlati alapok elsajátításában nyújtunk Önnek segítséget pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyamunkon. A Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont immár több mint 20 éve folytat valutapénztáros képzést és szervezi meg a képzésben résztvevők szakmai vizsgáit. Minőségünk garanciája az elmúlt években intézményünkben végzett több mint ezer valutapénztáros szakmai sikeressége.

Ugrás a jelentkezéshez!

A képzésen való részvétel feltétele: érettségi végzettség

A képzésbe való becsatlakozás feltétele: 

  • rendelkezik a már leoktatott tanórák tananyagával kapcsolatban a képzés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott felmentéssel vagy
  • előzetes tudásszint felmérés keretében számot ad tudásáról.

A pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam moduljai:

  • 1. modul: 10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása (60 óra)
  • 2. modul: 10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése (60 óra)

Vizsgáztatási követelmények

A szakmai vizsgára bocsátás feltétlei:

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A bérügyintéző szakképesítés modulzáró vizsgái:

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10146-12

Speciális ügyintézői feladatok ellátása

írásbeli

10139-12

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 80%-os szinten teljesíti.

A bérügyintéző szakképesítés szakmai vizsájának részei:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek megfelelően forint és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről.

A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 25%

Ugrás a jelentkezéshez!

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése: Speciális ügyintézői feladatokat, valamint a bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot 50% - 50%-ban tartalmazza.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

Speciális ügyintézői feladatok: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta-és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (30 perc + 30 perc)

A vizsgafeladat aránya: 50%

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 25%

A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a speciális ügyintézői feladatokat és a bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálathoz kapcsolódó feladatokat külön-külön legalább 80%-os szinten teljesíti.

A Speciális ügyintézői feladatok szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a Speciális ügyintézői feladatok, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat vizsgafeladat írásbeli vizsgatevékenysége során a vizsgázó a speciális ügyintézői feladatrészben (vonatkozó 25 kérdéses rész) legalább 80 %-os teljesítményt ért el.

A Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a Speciális ügyintézői feladatok, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat vizsgafeladat írásbeli vizsgatevékenysége során a vizsgázó a bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat feladatrészben (vonatkozó 25 kérdéses rész) legalább 80 %-os teljesítményt ért el.

A Speciális ügyintézői feladatok szóbeli vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha a szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80 %-os teljesítményt ért el.

A Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80 %-os teljesítményt ért el.

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1). Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább