okj-sz Mérlegképes könyveló ÚJ OKJ tanfolyam/képzés

Hogyan lehet Önből keresett és jól kereső mérlegképes könyvelő?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Budapest
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá  tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli  politikát,  a  könyvviteli  elszámolás,  a  beszámoló  készítés rendszerét,  módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével,  rendszeres  karbantartásával  kapcsolatos  feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat  a  gazdálkodó  alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni; a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni; a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani; megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét; alkalmazni  az  adójogszabályokat,  összeállítani   az   adóbevallást   és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat; alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét; a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni; összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését; alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat; kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét; ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat; munkája során használni a számítógépes programcsomagokat; közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában; vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását; elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást; részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Az ismeretek megszerzésében és az elméleti-gyakorlati alapok elsajátításában nyújtunk Önnek segítséget a vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyamunkon. A Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont immár 27 éve folytat márlegképes könyvelő képzést és szervezi meg a képzésben résztvevők szakmai vizsgáit.

A képzés megkezdésének feltétele:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
 • 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző,
 • 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
 • 54 344 04 Államháztartási ügyintéző
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
 • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)- amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség: legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat - vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros és valutaügyintéző, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés), vagy
 • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

Folyamatban lévő képzéshez csatlakozni akkor lehetséges, ha a jelentkező:

 • rendelkezik a már leoktatott tanórák tananyagával kapcsolatban a képzés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott felmentéssel vagy
 • előzetes tudásszint felmérés keretében számot ad tudásáról.

A vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam moduljai:

 • 10773-12        Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10809-12        Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
 • 10774-16        Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10775-16        Adózási feladatok ellátása
 • 10808-16        Számviteli feladatok a gyakorlatban
 • 11886-16        Számviteli szervezési feladatok ellátása
 • 10789-12        Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

Vizsgáztatási követelmények

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vállalkozási mérelgképes könyvelő szakképesítés modulzáró vizsgái: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

szóbeli

10809-12

Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

szóbeli

10774-16

Pénzügyi feladatok ellátása

írásbeli

10775-16

Adózási feladatok ellátása

gyakorlati

10808-16

Számviteli feladatok a gyakorlatban

írásbeli

11886-16

Számviteli szervezési feladatok ellátása

írásbeli

10789-12

Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

gyakorlati

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban modulzáró vizsga gyakorlati, a 10789-12 Elemzés – ellenőrzési feladatok ellátása és a 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai  képzést folytató intézmény állítja  össze.

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

Központi szóbeli tételsor alapján, mely a  szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

Időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása

Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

Időtartama: 120 perc

10775-16 Adózási feladatok ellátása

Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

Időtartama: 120 perc

10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

Időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

Az alábbi végzettségek alapján felmentés kérhető a felsorolt modulok és az azokhoz kapcsolódó modulzáró vizsgatevékenységek alól, melynek köszönhetően arányosan csökken a képzési és a vizsgadíj:

Az állam-és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli vizsgatevékenysége alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett oklevéllel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása,
 • 10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban,
 • 11886-16. Számviteli szervezési feladatok gyakorlata,
 • 10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása,
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vagy az Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel felmentést kap a következő modulzáró vizsgák írásbeli vizsgatevékenysége alól:

 • 11886-16  Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

Az a jelölt, aki rendelkezik Államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel, vagy aki felsőfokú iskolai végzettsége alapján tejesítette az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai előképzettség bemeneti feltételeit és az adótanácsadó komplex szakmai vizsgáit sikeresen teljesítette, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák írásbeli vizsgatevékenysége alól:

 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Mentesül a 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

Mentesül a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10775-12 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenység teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

A korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól: A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.

A vállalkozási mérlegképest könyvelő szakképesítés szakmai vizsga részei:

Központi gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a számviteli feladatok a gyakorlatban követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli törvény gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elemzési és ellenőrzési feladatok

A)           Elemzési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a vállalkozási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

B)           Ellenőrzési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartam: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

A)           Számviteli feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: a számviteli feladatok a gyakorlatban követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 15%

B)           Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési és az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 15%

A központi gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a számviteli feladatok gyakorlati vizsgatevékenységet legalább 60%-os szinten teljesítette.

A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesítette.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatait a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor   eredményes, ha a vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgafeladatait külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.

Amennyiben minden vizsgafeladat/vizsgafeladatrész eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladat részének érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladat részből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el a 60%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik. Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok vagy vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a komplex szakmai vizsga összes vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel felmentést kap az Elemzési és ellenőrzési feladatok írásbeli vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladat, valamint az Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladat rész alól.

Mentesül a Számviteli feladatok gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladatának teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szerinti 55 344 07 Vállalkozói mérlegképes könyvelő szakmai vizsga Számviteli feladatok írásbeli vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatának eredményes teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

Mentesül az Elemzési és ellenőrzési feladatok írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatának teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.)  NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szerinti 55 344 07 Vállalkozói mérlegképes könyvelő szakmai vizsga Elemzési-ellenőrzési gyakorlati feladatok gyakorlati vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatának eredményes teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

Mentesül az A) Számviteli feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatának teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szerinti 55 344 07 Vállalkozói mérlegképes könyvelő szakmai vizsga Számviteli feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatának eredményes teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

Mentesül a B) Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatának teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szerinti 55 344 07 Vállalkozói mérlegképes könyvelő szakmai vizsga Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatának eredményes teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

A korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól: A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányad

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább